voorverwijzers

Het zorgstelsel is drastisch veranderd per 1 januari 2014. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden in de GGZ.

  • Waarom een coöperatie?
  • Wanneer Generalistische of Specialistische GGZ?
  • Verwijscriteria


Waarom een coöperatie?

De eerdere eerste- en tweedelijnszorg is vervangen door een nieuw stelsel van huisartsenzorg (plus POH), Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Deze laatste twee hebben zich nu verenigd in Aleanza. Hiermee wordt aan de wens van zorgverzekeraars voldaan die meer samenwerking en kostenreductie nastreven.


Wanneer Generalistische of Specialistische GGZ?

Bij de GB-GGZ gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een relatief grote kans op een spoedig herstel. Om tot verwijzing over te kunnen gaan, moet er sprake zijn van (een vermoeden van) psychische stoornis volgens de DSM-IV.

Voor de Specialistische GGZ (S-GGZ) geldt dat het gaat om een complexe, meervoudige problematiek met een hoger risico, waarbij sprake is van ernstiger verstoring van dagelijks functioneren. Bij deze groep is de verwachting dat het herstel langer zal duren.

Binnen deze tweedeling kan er ook sprake zijn van overlap; het gaat dan met name om chronische patiënten met ernstige maar stabiele psychische problematiek, die wel een langdurige monitoring behoeven. Deze patiënten kunnen zowel in de GB-GGZ als in de S-GGZ terecht.


Verwijscriteria

Om gebruik te maken van het aanbod van Aleanza, is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze maakt een inschatting van de GGZ-problematiek. Als er sprake is van een (vermoeden van) een psychische stoornis (DSM-IV diagnose) kan verwezen worden naar Aleanza. Op de verwijsbrief moet vermeld worden of het gaat om een verwijzing naar de GB-GGZ of de S-GGZ.

Overigens moeten op de verwijsbrief, naast de gegevens van de patiënt, verder worden vermeld: de N.A.W.-gegevens van de verwijzende arts, diens AGB-code van de betreffende arts.

De psychologen van Aleanza behandelen alle voorkomende psychische problematiek.

Verwijzingen op grond van de volgende klachtomschrijvingen worden niet meer door de zorgverzekeraar vergoed: burn-out, surménage, relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Behandeling van deze stoornissen is wel mogelijk op eigen kosten van de patiënt.

Mocht een patiënt na afloop van een behandeling, binnen een kalenderjaar opnieuw zorg nodig hebben, dan is altijd een nieuwe verwijzing van de arts nodig.


Onze flyer kunt u hier downloaden.